සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා…!!!

 

බුබුල් බුබුල් බණ්ඩක්කා
තුට්ටු දෙකට මං ගත්තා
තුට්ටු දෙකට මං අරගෙන
තුට්ටු දෙකට මං වික්කා
bubul bubul baNDakkaa

thuttu dekata man gaththaa

thuttu dekata man aragena

thuttu dekata man vikkaa

uDin uDin vara peththappuu

bimin bimin vara peththappuu

uDin uDin vara bimin bimin vara

kAvum kanna vara peththappuu

උඩින් උඩින් වර පෙත්තප්පු
බිමින් බිමින් වර පෙත්තප්පු
උඩින් උඩින් වර බිමින් බිමින් වර
කැවුම් කන්න වර පෙත්තප්පු
දොන්ත බබක්කට
දෙන්න දෙයක් නැත
පෙට්ට ගමක් උඩ
තුට්ටු දෙකක් ඇත
dontha babakkata

denna deyak nAtha

petta gamak uDa

thuttu dekak Atha

uDa pala gaththath vattakkaa

bima pala gaththath vattakkaa

uDa pala gaththath, bima pala gaththath

punchi punchi geDi vattakkaa

උඩ පල ගත්තත් වට්ටක්කා
බිම පල ගත්තත් වට්ටක්කා
උඩ පල ගත්තත් බිම පල ගත්තත්
පුන්චි පුන්චි ගෙඩි වට්ටක්කා